E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

lunes, 5 de diciembre de 2016

Epoptes

Os portátiles do Proxecto Abalar dispoñen dunha solución de xestión dos equipos da aula por parte do profesorado, Epoptes. Para mellorar a facilidade de uso desta ferramenta por parte do profesorado, o equipo da AMTEGA encargado dos sistemas no Proxecto Abalar,  simplificou ao máximo posible a súa configuración e uso, no ámbito das aulas Abalar instaladas nos centros públicos, para axustala ás necesidades da contorna na que se está a empregar. Así, realizáronse adaptación do produto orixinal para mellorar a reconfiguración dos servizos de DHCP dos servidores Abalar instalados nos centros para que os netbooks só se configuren unha vez ao longo do curso académico, ou a configuración do propio software nos portátiles para que os equipos se conecten a el sen maior configuración.


Os principais obxectivos do emprego desta ferramenta son:
 • No equipo do docente poderase previsualizar todos os escritorios dos equipos do alumnado
 • Poderanse realizar accións de maneira masiva ou para equipos puntuais, tales como:
  • Bloquear os equipos, mostrando nas pantallas afectadas un cadeado o cal non permite o uso do equipo
  • Enviar unha mensaxes aos alumnos
  • Opcións de control de enerxía (apagar, reiniciar?)
  • Visualizar a actividade dun alumno nun momento dado, así como tomar o control do mesmo. Movendo o rato e escribindo no equipo remoto
 • Creación de grupos de traballo coa finalidade de ter unha contorna organizada e que nos permitirá poñer un alcume a cada un dos equipos para a súa fácil localización

Lizazón para ver o manual:

sábado, 22 de octubre de 2016

Abalar: Formación webinars: explotación de los recursos didácticos de las unidades de la Editorial Netex

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA) organizan dos webinars de los contenidos de la Editorial Netex, enmarcado dentro del Proyecto E-dixgal
El objetivo fundamental de estos relatorios online, que se van a celebrar los próximos días 26 y 27 de octubre a partir de las 18:00 hs, es ahondar en el modelo pedagógico de los contenidos y recursos de esta Editorial.
Los principales temas que se van a tratar son:
-    Conocer cómo se conciben las actividades (interactivas y no interactivas) y como sacarles el máximo partido.
-    Conocer como sacar el máximo partido del proyecto interdisciplinar que se presenta, que son las rúbricas de avaluación para el alumnado y para el docente y como emplearlas.
-    Ver la explotación didáctica de las actividades (interactivas y no interactivas) y como orientarlas para que se conviertan en actividades de refuerzo o ampliación.
-    Mostrar los recursos que contiene cada unidad y que orientación pedagógica se le puede dar para atender a la diversidad del aula.
-    Explicar qué herramientas tienen los docentesa  su disposición para trabajar los contenidos.
Estas y otras cuestiones serán trabajadas en estos cortos webinars sobre los contenidos editoriales que ofrece Netex dentro del proyecto E-dixgal. Además los docentes que intervengan podrán plantear las dudas que tengan sobre cualquier cuestión de estos contenidos.
El webinar para los docentes que imparten en Educación Primaria será el día 27 a las 18.00 hs, mientras que para el profesorado de Educación Secundaria será el día 26 a las 18.00 hs
Todos los participantes deberán registrarse a través de los siguientes enlaces (sólo indicar nombre, apellidos y correo electrónico):

miércoles, 19 de octubre de 2016

Nueva funcionalidad en los equipos Abalar que permite restaurar el escritorio

La activación del menú contextual en el escritorio de los equipos Abalar permite al alumnado y profesorado: crear accesos directos a las aplicaciones o archivos, cambiar el fondo de escritorio, aumentar el tamaño de las fuentes, etc. lo que supone una personalización del escritorio.
Estas características están gestionadas por el sistema de actualización, de tal manera que cuando se actualice y reinicie el equipo, este volverá a mostrar el aspecto corporativo tanto en la imagen de fondo como en las fuentes pero manteniendo los accesos directos creados.
En el caso de querer revertir de forma inmediata y no querer esperar a actualizar o reiniciar el equipos, se ponen la disposición de los usuarios un sistema de restauración de estos elementos. Dicta opción se puede encontrar en el menú Sistema, "Restaurar Escritorio".

domingo, 16 de octubre de 2016

Epoptes, una herramienta de control de aula en los centros del Proyecto Abalar

Los portátiles del Proyecto Abalar disponen de una solución de gestión de los equipos del aula por parte del profesorado, Epoptes. Para mejorar la facilidad de uso de esta herramienta por parte del profesorado, el equipo de la AMTEGA encargado de los sistemas en el Proyecto Abalar, simplificó al máximo posible su configuración y uso, en el ámbito de las aulas Abalar instaladas en los centros públicos, para ajustarla a las necesidades del entorno en la que se está empleando. Así, se realizaron adaptación del producto original para mejorar la reconfiguración de los servicios de DHCP de los servidores Abalar instalados en los centros para que los netbooks sólo se configuren una vez a lo largo del curso académico, o la configuración del propio software en los portátiles para que los equipos se conecten a él sin mayor configuración.
Los principais objetivos del empleo de esta herramienta son:
 • En el equipo del docente se podrán previsualizar todos los escritorios de los equipos del alumnado
 • Se podrán realizar acciones de manera masiva o para equipos puntuales, tales como:
  • Bloquear los equipos, mostrando en las pantallas afectadas un candado lo cual no permite el uso del equipo
  • Enviar un mensaje a los alumnos
  • Opciones de control de energía (apagar, reiniciar…)
  • Visualizar la actividad de un alumno en un momento dado, así como tomar el control del mismo. Moviendo el ratón y escribiendo en el  equipo remoto
 • Creación de grupos de trabajo con la finalidad de tener un entorno organizado y que nos permitirá poner un apodo la cada uno de los equipos para su fácil localización.

El manual está disponible en el Aula Virtual Abierta de espazoAbalar:

viernes, 22 de abril de 2016

Convocatoria do Proxecto Educación Dixital E-DIXGAL para o curso 2016/2017

Publicada no DOG a Resolución do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2016/2017.
Esta iniciativa ten como obxecto favorecer a incorporación xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da actividade educativa, poñendo a disposición dos centros unha contorna virtual de aprendizaxe (EVA) con libros e outros materiais dixitais cos que poderá desenvolverse a totalidade do currículo dos cursos 5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de ESO. O EVA complétase con ferramentas que permiten facer un seguimento da actividade do alumnado, crear novos contidos dixitais, comunicarse con outros membros da comunidade educativa, etc.
 • O prazo de presentación de solicitudes é dun mes a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, rematando o sábado 21 de maio.
Poden participar nesta convocatoria os centros adscritos á rede Abalar que impartan ensinanzas de 5º de Educación Primaria e/ou 1º de ESO durante o curso 2016-2017.
Características:
 • Os centros manterán o programa un mínimo de 2 anos.
 • Os materiais poderán utilizarse tanto online como offline.
 • Os centros participantes contarán co asesoramento, asistencia técnica e seguimento da Rede de Formación Permanente do profesorado, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e os servizos de inspección educativa.
 • Debe propoñerse unha persoa responsable da coordinación do proxecto.
 • O EVA incorporará libros de dúas editoriais, podendo elixir calquera delas, combinalas ou empregar outros materiais proporcionados polo centro. Se o centro conta con libros e outros materiais didácticos poderán empregarse como complemento ou apoio aos libros dixitais proporcionados no proxecto E-DIXGAL.
 • O EVA incorporará unha ferramenta de autor para a creación de contidos educativos dixitais.
Pódense ver as mostras dos libros da editorial Netex nos seguintes enlaces:
     Usuario: Edixgal
     Contrasinal: Edixgal
Documentación necesaria
 • Solicitude segundo o modelo do anexo da convocatoria.
 • Proxecto concretando a implantación no centro segundo o guión do punto cuarto da convocatoria.
 • Proposta da persoa coordinadora do proxecto.
Os centros que na actualidade están en E-DIXGAL en Educación Primaria e pidan a continuidade na Educación Secundaria Obrigatoria non é necesario que entreguen este proxecto, pero si deben presentar a solicitude.
 Máis información:
Portal web espazoAbalar
Correo electrónico: asesoria.tic@edu.xunta.es
Teléfono: 981 546 514