E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 30 de abril de 2020

Aplicaciones gratuitas en línea


viernes, 24 de abril de 2020

Comunicado dos CFR aos centros. Formación Inicial para o manexo das ferramentas para a docencia a distancia.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para paliar os danos que a presente situación está a provocar nos centros educativos,  oferta actividades formativas dirixidas aos/ás docentes que precisen unha formación inicial básica para o manexo de ferramentas para docencia a distancia.

Características da actividade:

Formación non presencial, de 10 horas de duración.
Contidos básicos: emprego da aula virtual e ferramentas de videoconferencia.
Desenvolverase a través da aula virtual do centro e preferentemente estará titorizada por un /unha docente do propio centro. Se isto non fose posible, proporcionaríase docente desde o CFR/CAFI.
O profesorado asistente, así como o docente que a imparta a formación,  recibirán a correspondente certificación de 10 horas.
A dirección do centro validará a participación do profesorado na actividade para poder emitir a correspondente certificación ao finalizar a mesma..

Por isto preciso que contacte co profesorado doseu  centro, á maior brevidade,  e envíe a este correo electrónico a seguinte información antes das 20 horas do día 28 de abril :
  • Relación de profesores/as do centro interesados  con DNI
  • Datos do profesor/a disposto a impartir a formación
 

sábado, 18 de abril de 2020

Shotcut: Editor de Vídeo en Español

miércoles, 15 de abril de 2020

Agueiro: comunidades educativas dixitais


sábado, 11 de abril de 2020

20 herramientas para tus clases virtuales

viernes, 10 de abril de 2020

Cursos de formación aberta en Platega

Servizo de videoconferencias Webex (alumnado)