E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 12 de diciembre de 2019

Novas E-Dixgal

Atópanse dispoñibles na plataforma EVA novos contidos da iniciativa DIXIT: tres recursos na área de Mátemáticas e dous para a materia de Biloxía e Xeoloxía.

Así, as iniciativas de Matemáticas oriéntanse á aprendizaxe visual e manipulativa das matemáticas. A propia manipulación de regletas e figuras 3D afianza o coñecemento e permite a interiorización de algoritmos e conceptos matemáticos complexos.

As regletas dixitais están orientadas á aprendizaxe de conceptos matemáticos abstractos a través da manipulación. Os seus bloques e actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis. Actualmente están dispoñibles no catálogo os bloques de “Familiarización” e “Sumas e restas”. Amplíase esta iniciativa con dous novos bloques de contido:

Sumas e restas con unidades, decenas e centenas: coa incorporación dun taboleiro dinámico para descompoñer as unidades, decenas e centenas en tres columnas, mellorando a visualización para traballar cálculo. Cada columna outorga un valor  posicional ás regletas e automatiza o seu movemento dunha a outra segundo a operación que se estea realizando.

Multiplicación: dedicado á comprensión e practica de múltiplos dun número, conceptos como dobre e triplo, multiplicacións de varios números, mcm.

Ademáis, engádese una novo recurso para Matemáticas: o Laboratorio de xeometría 3D. Está orientado ao estudo da xeometría no espazo cun enfoque dinámico de visualización e manipulación de figuras en 3D. Favorece o desenvolvemento da visión espacial mediante a experimentación e o descubrimento, algo crucial para o alumnado de 2ºESO, polo que se inclúen dúas vías de aprendizaxe diferenciadas: unha primeira dirixida á adquisición de coñecemento e organización de figuras por familias e unha segunda, o modo construción, modalidade máis creativa que fomenta a aplicación do coñecemento a través da creación combinatoria de figuras.

Por outra parte, as iniciativas de Bioloxía e Xeoloxía promoven o desenvolvemento do pensamento crítico, a través de experiencias que lles fagan sentir como verdadeiros científicos, aprendendo ciencia de forma activa para desenvolver a súa capacidade crítica e reflexiva.

Neste sentido, publícase un novo Snack experiment dedicado á unidade de xeoloxía, completando con el as 6 unidades de Bioloxía de 1ºESO. Do mesmo xeito que no resto de snacks experiment, os alumnos aprenden de forma sinxela un experimento e aplican de forma guiada o método científico que lles permite sacar conclusións por eles mesmos. Neste snack aprenderán a preparar un medidor de ph para diferenciar entre unha substancia aceda ou básica a primeira ollada, cun cambio de cor. A diferenza dos anteriores, este snack experiment ofrece unha experiencia  adaptativa coa posibilidade de elixir entre distintos camiños que axustan o contido segundo a decisión do alumno.

Complétase a unidade de ecosistemas cun novo contido que ofrece unha alternativa interactiva para a aprendizaxe dos ecosistemas e as relacións das especies nunha rede trófica. Ao longo do material, os alumnos aprenderán como é o medio no que viven e as súas relacións nunha rede  trófica, estudando ecosistemas próximos distribuídos pola comunidade galega. Esta iniciativa está actualmente en construción, en breve estará dispoñible o primeiro material dedicado ao ecosistema “charcas  intermareales” que integra unha fase final na que o alumno, aplicando o método científico á observación de variables dependentes e independentes que afectan o ecosistema, así como á interpretación de gráficos, poderá extraer conclusións e verificar as súas hipóteses previas.

martes, 19 de noviembre de 2019

CONEXIÓN Á REDE WIFI "EDU.XUNTA.ES"

 WiFi "edu.xunta.es" permite a conexión desde calquera dispositivo autenticándose coas credenciais corporativas do propio usuario: "nome de usuario" e "contrasinal". A conexión a esta WiFi está dispoñible para todos os usuarios que teñan unha conta corporativa da Consellería de Educación, de acordo aos seguintes criterios:
  • O "usuario" e "contrasinal" son os mesmos que emprega para todas as aplicacións corporativas.
  • Non depende do centro educativo no que se atope senón unicamente da persoa que se conecta.
  • A conexión está, por tanto, asociada á persoa e non ao equipo co que accede.
  

lunes, 21 de octubre de 2019

Manual de Xestión de Equipos E-Dixgal _ Servizo Premium


domingo, 20 de octubre de 2019

Proxecto E-Dixgal da Xunta de Galicia

Folleto informativo E-Dixgal


martes, 8 de octubre de 2019

Novas E-Dixgal: Dixit

Xa está habilitada a pestana “Dixit” nos catro niveis educativos da materia de Matemáticas, e nas materias de 5º e 6º de primaria de Ciencias da Natureza e Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO.

Desta forma xa se poden escoller, dentro destas materias, os contidos que se desexen na pestana “Dixit” e incorporalos ao apartado “A miña materia” premendo no botón “Sincronizar”.

Os contidos dispoñibles son:
 • Na materia de Matemáticas: dous recursos que se corresponden cas dúas contornas virtuais compostas por Regretas Cuisenaire.  Estes contidos permiten  traballar os bloques temáticos de sumas e restas, ademais dun módulo de manipulación libre que permita ao alumnado comprender conceptos abstractos. Desde o punto de vista técnico, este material ofrece simulación interactiva para a aprendizaxe a través da manipulación de figuras 3D para realizar diferentes operacións matemáticas lóxica, indución, estimación, aproximación. Os/as alumnos/as poden manexar estas figuras (arrastralas, rotalas, etc) na área de traballo, para realizar as operacións que se expoñan nas actividades.
 • Nas materias de Ciencias da Natureza e Bioloxía e Xeoloxía: cinco Snack Experiments para coñecer e aplicar o método científico. Trátase dunha colección de demostracións interactivas de distintos experimentos curtos realizados con materiais caseiros cos que o alumnado poderá presentar hipóteses, practicar e alcanzar conclusións a través da súa propia experiencia. Utilízase como ferramenta principal o vídeo cuxas secuencias se mostran en función da interacción do usuario. Dispoñibles en castelán e galego, subtitulados e traducidos á linguaxe de signos para garantir accesibilidade e atención á diversidade. Os temas destes snacks son: Que pasa nos nosos océanos?, A fotosíntese, Presión atmosférica, Tensión superficial e A terra é redonda.
O obxectivo de DIXIT é aproveitar as capacidades técnicas e innovadoras dos sectores tecnolóxico e audiovisual e os coñecementos pedagóxicos do profesorado galego, tendo en conta as súas necesidades, para incrementar a oferta de recursos dixitais dispoñibles para a comunidade educativa galega.
Está prevista a creación de novos contidos para estas e outras materias que empregarán as tecnoloxías máis avanzadas, como poden ser: o laboratorio xeométrico 3D (que permite visualizar e traballar con distintos corpos xeométricos, no que cada alumno pode explorar os obxectos variando os seus parámetros físicos), o laboratorio redes tróficas con compoñentes de gamificación incorporados, o laboratorio mostraxe ecosistema dunar (no que o alumnado poderá percorrer de forma virtual un ecosistema, explorando os seus distintos compoñentes, e aprendendo a caracterizalos, baseado nunha contorna inmersiva 3D con vídeos de 360º), un simulador de conversa de idiomas aproveitando tecnoloxías 3D (recoñecemento de voz, IA,...), etc.
sábado, 5 de octubre de 2019

Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020

Xunta de Galicia: Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020

Xúntase a Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020.
Os centros disporán de prazo ata as 14:00 do vindeiro xoves 10 de outubro de 2019 para efectuar as alegacións, reclamacións ou renuncias a esta resolución que consideren procedentes. Aos efectos de axilizar o proceso, debe remitirse copia escaneada da reclamación ou renuncia e da documentación presentada nos rexistros establecidos a dirección de correo electrónico digicraft@edu.xunta.gal

sábado, 21 de septiembre de 2019

¿Qué saben los padres del libro digital?


Más de 27.000 alumnos de 347 colegios e institutos gallegos dispondrán este curso de ordenadores para formarse. Estas son las claves del programa E-Dixgal

viernes, 6 de septiembre de 2019

V Xornada de Coordinación E-Dixgal. Curso 2019/2020

 A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) organiza unha Xornada de formación destinada ás persoas coordinadoras do Proxecto E-Dixgal, enmarcado no proxecto Abalar.
O obxectivo deste encontro é informar sobre o proxecto E-Dixgal para o curso 2019-2020, entre o que destaca o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA), os contidos dixitais, a Ferramenta de Autor, a Maqueta Abalar, entre outros.
Esta Xornada terá lugar no Palacio de Congresos, en Santiago de Compostela, o luns 9 de setembro dende as 09:00 ata as 14:30 horas.

Novas

Desde do día 1 de setembro e ata o día 6 de setembro, todo o profesorado do seu centro E-Dixgal, pode acceder aos contidos do curso 2019/2020 no seguinte enderezo https://evaint.edu.xunta.gal. Durante este período o profesorado que teña asignadas en Xade materias e grupos poderá acceder ás aulas co alumnado matriculado e comezar coa configuración e a selección dos contidos das distintas editoriais dispoñibles ao seu curso. Se as materias non están asignadas en Xade, poderase acceder ao catálogo e empregar a Ferramenta de Autor.
Dende o día 6 ata o 9 de setembro o acceso ao EVA non estará dispoñible polo que quedarán inaccesibles ambas plataformas (https://evaint.edu.xunta.gal e https://eva.edu.xunta.es).
A partir do 9 de setembro o acceso aos cursos 2019/2020 farase a través do enderezo https://eva.edu.xunta.gal. Manteranse todos os cambios feitos en https://evaint.edu.xunta.gal durante o período do 1 ao 6 de setembro, tanto nos cursos como na Ferramenta de autor.
O profesorado de secundaria, ten acceso durante o período que abarca do día 1 ao 6 de setembro aos dous entornos de aprendizaxe:

  Curso 2018/2019
        Ata o 6 de setembro https://eva.edu.xunta.es.

Curso 2019/2020:
        Do 1 ao 6 de setembro https://evaint.edu.xunta.gal.
        Do 9 de setembro en adiante https://eva.edu.xunta.gal

Prégase faga chegar esta información ao profesorado do seu centro.
Se non o fixo, recoméndase que incorpore toda a información de grupos, materias, profesorado e alumnado para o curso 2019/2020 en Xade o antes posible. Isto facilitará que cando comecen as clases xa estea todo dispoñible no EVA: as materias, os grupos, o profesorado e o alumnado.

Se tivera algunha dúbida sobre algúns dos puntos expostos anteriormente, pode poñerse en contacto co Soporte Premium a través do teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.es.
Reciba un cordial saúdo,

viernes, 9 de agosto de 2019

Galicia, comunidad pionera en educación digital de primaria

Cincuenta centros podrán participar en «Digicraft no teu cole»


Niños de primaria aprendiendo robótica
Niños de primaria aprendiendo robótica

Redacción / La Voz
Pocas comunidades españolas han hecho una apuesta tan global y seria como Galicia en el uso de la tecnología en el aula desde la etapa infantil, y eso ha animado a la Fundación Vodafone para desarrollar aquí un proyecto piloto de educación digital. La entidad se ha aliado con la Consellería de Educación y Amtega (la agencia que está detrás de Edixgal y de las iniciativas tecnológicas) para poner en marcha Digicraft no teu cole.
El programa consiste en una iniciativa a dos años vista para que los niños de primaria conozcan las claves básicas de la robótica y la inteligencia artificial. El objetivo es darles herramientas para su desarrollo personal, como explica Gloria Placer, directora de Innovación e Impacto Social de la Fundación Vodafone España: «La tecnología llegará a todos los aspectos de la vida de los niños actuales, no hace falta ser ingeniero para tener que manejarla. Y nosotros queremos que se aproximen a esta realidad de una forma diferente, no como consumidores sino como creadores».


Fuente_ https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2019/07/19/galicia-comunidad-pionera-educacion-digital-primaria/00031563549008563595502.htm

viernes, 26 de julio de 2019

Docentes y profesionales TIC crean contenidos innovadores para el alumnado gallego

Docentes y profesionales TIC crean contenidos innovadores para el alumnado gallego.

martes, 2 de julio de 2019

DOCUMENTACIÓN de Formación E-Dixgal - Amtega

Recomendacións e información adicional sobre o proxecto E-Dixgal. Final do curso 2018-2019

Recomendacións e información adicional sobre o proxecto E-Dixgal:

1. A Ferramenta de autor estará accesible no EVA ata o día 15 de agosto para todo o profesorado.
2. Os docentes que desexen facer unha copia de seguridade dos recursos propios publicados nos cursos do EVA, para poder restauralos o vindeiro curso, terían que facelo antes do día 31 de agosto. Se tiveran algunha dúbida de como realizar este proceso, poden poñerse en contacto co Soporte Premium a través do teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.es.

3. Non é preciso facer copias de seguridade dos contidos creados coa Ferramenta de Autor, xa que todos os recursos creados mantéñense de forma permanente ao longo dos cursos académicos.

4. A partir do día 1 de setembro e ata o día 6 de setembro, todo o profesorado de centros E-Dixgal, poderá acceder aos contidos do curso 2019/2020 no seguinte enderezo  https://evaint.edu.xunta.gal/. Durante este período o profesorado que teña asignadas en Xade materias e grupos poderá acceder ás aulas co alumnado matriculado e os contidos das editoriais Netex, Edebé, aulaPlaneta, Smart e Pearson. Se as materias non están asignadas en Xade, poderase acceder ao catálogo e empregar a Ferramenta de Autor con todos os contidos creados anteriormente.

5. A partir do 9 de setembro o acceso aos cursos 2019/2020 do EVA farase a través do enderezo https://eva.edu.xunta.gal/, tanto para Educación Primaria como para Educación Secundaria. Manteranse todos os cambios feitos en https://evaint.edu.xunta.gal/ durante o período que abarca do día 1 ao día 6 de setembro, tanto nos cursos como na Ferramenta de Autor.

6. O profesorado de secundaria, terá acceso durante o período que abarca do día 1 ao 6 de setembro aos dous entornos de aprendizaxe:
    Curso 2018/2019 en https://eva.edu.xunta.es/
    Curso 2019/2020 en https://evaint.edu.xunta.gal/

7. O acceso aos contidos por parte do alumnado de ESO que teña materias suspensas non se ve afectado, xa que poderá acceder aos seus cursos de xeito habitual ata o día 6 de setembro tanto desde o EVA online como do EVA offline

8. Recoméndase que incorpore toda a información de grupos, materias, profesorado e alumnado para o curso 2019/2020 en Xade antes do día 12 de xullo. Isto facilitará que o día 1 de setembro xa estea todo dispoñible no EVA: as materias, os grupos, o profesorado e o alumnado.

Se tivera algunha dúbida sobre algúns dos puntos expostos anteriormente, pode poñerse en contacto co Soporte Premium a través do teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.es


viernes, 28 de junio de 2019

Resolución provisional de centros admitidos e excluídos da convocatoria e selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Resolución provisional de centros admitidos e excluídos da convocatoria e selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Xúntase a Resolución provisional de centros admitidos e excluídos da convocatoria e selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020.
 • Prazo de cinco días hábiles para formular reclamacións.

lunes, 10 de junio de 2019

A Xunta e Microsoft colaboran para facilitar de xeito gratuíto a plataforma Office 365 a todos centros públicos galegos

O vindeiro curso máis de 280.000 alumnos galegos terán acceso a unha contorna de aprendizaxe na nube con recursos para desenvolver as competencias dixitais necesarias para o seu futuro profesional
Ademais, a Administración autonómica e a multinacional porán a disposición dos ciclos de FP de Informática plataformas de desenvolvemento de software para mellorar a súa incorporación ao mercado laboral
O profesorado recibirá formación especializada impartida por profesionais de Microsoft en colaboración con partners do ecosistema dixital galego
Todos os centros educativos públicos de Galicia terán acceso o vindeiro curso de forma gratuíta á plataforma Office 365 de Microsoft, que inclúe a ferramenta de colaboración Microsoft Teams. Máis de 280.000 alumnos e máis de 28.000 docentes poderán aproveitar os recursos da plataforma, que estará dispoñible en galego e castelán, grazas a un acordo entre a Xunta e Microsoft.
Esta plataforma educativa na nube proporciona unha contorna de aprendizaxe segura e innovadora e dota aos alumnos de habilidades dixitais, como a colaboración, creatividade e o pensamento computacional, claves para facer fronte aos requirimentos laborais propios da era dixital.

jueves, 6 de junio de 2019

Abalar: Actualización del repositorio de contenidos de espazoAbalar con 56 nuevos recursos educativos digitales

Abalar: Actualización del repositorio de contenidos de espazoAbalar con 56 nuevos recursos educativos digitales

El repositorio de espazoAbalar amplió nuevamente su oferta, en esta ocasión con 56 nuevos contenidos educativos en formato digital. Con la nueva actualización del repositorio se alcanzan los 3.428 recursos, disponibles en varios idiomas, para los siguientes niveles educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
Los contenidos proceden de:
De la licencia por formación en el curso 2017/18 de Carlos Marino e Ignacio Salado  "Mens sana in corpore sano" hecho en Ardora para 1º de la ESO en la materia de Educación Física:

· Mens sana in corpore sano


De la licencia por formación en el curso 2017/18 de Noela Vallejo Senra y Margarita Porto Espinosa  para 2º ESO en el área de tecnología hecho con Exelearning:

· Robótica en el aula

 ....

Fonte: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/noticia/actualizacion-del-repositorio-de-contenidos-de-espazoabalar-con-56-nuevos-recursos-1

martes, 16 de abril de 2019

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/2020

Resolución do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20.
 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
   

domingo, 7 de abril de 2019

Novo tipo de recurso no EVA: Xogos

Xa está dispoñible no Entorno Virtual de Aprendizaxe un novo tipo de recurso que permite crear, en forma de xogos, novas actividades. Desta forma, as preguntas dos xogos que se poden elaborar con este plugin son as seguintes: aforcado, encrucillado, sopa de letras, serpes e escaleiras, millonario, sudoku e imaxe oculta.

Na seguinte ligazón está publicada a axuda:

viernes, 15 de marzo de 2019

Maqueta Abalar Libre: Nova versión do actualizador Abalar (versión 1.6)


Xa está dispoñible a nova versión do actualizador Abalar 1.6 que incorpora como principal novidade a posibilidade de desactivar, por parte do usuario, a funcionalidade de actualización automática na versión 18 da maqueta Abalar Libre (versión actual). Esta nova funcionalidade non está dispoñible para as versións anteriores da maqueta.
O actualizador Abalar incorpora dous tipos de actualización, manual e automática, de maneira que cada 30 días realiza actualizacións sen necesidade de ningunha intervención por parte do usuario. Este tipo de actualización automática pode ser desactivada agora por parte do usuario con esta nova versión do actualizador Abalar.https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/maqueta-abalar-libre/nova/nova-version-do-actualizador-abalar-version-16

jueves, 28 de febrero de 2019

lunes, 28 de enero de 2019

Espazo abalar


ACTUALIDADE DO PROXECTO 28/01/2019

Abalar: A Xunta pon en marcha o grupo de traballo para crear contidos educativos dixitais innovadores no marco do Proxecto Abalar

 • Docentes de diferentes centros educativos xunto con profesionais do sector TIC e do audiovisual elaborarán os recursos empregando tecnoloxías como a realidade aumentada, a gamificación ou a intelixencia artificial
 • Antes de xuño o profesorado do proxecto validará os primeiros contidos empregándoos nas aulas como paso previo á súa integración na plataforma E-Dixgal
 • É unha das medidas previstas para seguir estendendo a educación integramente dixital en Galicia, que xa está presente en 267 centros das catro provincias galegas.


martes, 22 de enero de 2019

O espazo E-Dixgal

Está á disposición de todos os usuarios o espazo "E-Dixgal" no portal EspazoAbalar, onde podemos atopar moita información sobre o proxecto e tamén acceder ás novas que periódicamente se van publicando sobre E-Dixgal.
O espazo E-Dixgal é un portal web en constante evolución.

Actualización de contidos das editoriais

Actualización de contidos das editoriais
viernes, 18 de enero de 2019, 10:39
 
Información sobre as actualizacións de contidos das editoriais.
Para engadir as novas unidades corrixidas de Netex á súa materia, debe incorporalas de novo a través do buscador de recursos.

18/01/2019

aulaPlaneta
Engadidas as últimas unidades do 3º trimestre de Lingua Galega e Literatura de ...