viernes, 24 de abril de 2020

Comunicado dos CFR aos centros. Formación Inicial para o manexo das ferramentas para a docencia a distancia.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para paliar os danos que a presente situación está a provocar nos centros educativos,  oferta actividades formativas dirixidas aos/ás docentes que precisen unha formación inicial básica para o manexo de ferramentas para docencia a distancia.

Características da actividade:

Formación non presencial, de 10 horas de duración.
Contidos básicos: emprego da aula virtual e ferramentas de videoconferencia.
Desenvolverase a través da aula virtual do centro e preferentemente estará titorizada por un /unha docente do propio centro. Se isto non fose posible, proporcionaríase docente desde o CFR/CAFI.
O profesorado asistente, así como o docente que a imparta a formación,  recibirán a correspondente certificación de 10 horas.
A dirección do centro validará a participación do profesorado na actividade para poder emitir a correspondente certificación ao finalizar a mesma..

Por isto preciso que contacte co profesorado doseu  centro, á maior brevidade,  e envíe a este correo electrónico a seguinte información antes das 20 horas do día 28 de abril :
  • Relación de profesores/as do centro interesados  con DNI
  • Datos do profesor/a disposto a impartir a formación
 

0 comentarios:

Publicar un comentario